Ascultă Radio Antena Satelor Live

77 de posturi vacante în domeniile Sănătate și Asistență socială

77 de locuri de muncă vacante, în domeniile Sănătate și Asistență Socială, în București și 28 de județe. Află mai multe detalii despre posturi și condițiile de concurs.

77 de posturi vacante în domeniile Sănătate și Asistență socială

27 Februarie 2020, 07:51

Asistent social (21 posturi)
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Angajator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Tip angajator: Guvern și ministere
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Alba - Arad - Argeș - Brăila - București - Buzău - Călărași - Constanța - Covasna - Dâmbovița - Giurgiu - Gorj - Harghita - Hunedoara - Neamț - Prahova - Sălaj - Teleorman - Timiș - Tulcea - Vrancea
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Ministerul Muncii și Protecției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 21 posturi contractual vacante de asistent social, în afara organigramei, în județele Alba, Arad, Argeș, Brăila, București, Sector 4, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dîmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Prahova, Neamț, Teleorman, Timiș, Tulcea, Sălaj, Vrancea din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistența socială;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CAS/în caz contrar concursul/examenul este declarat nul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
23 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Date de contact secretariat comisie: Directa Resurse Umane, telefon 021/315.72.26, e-mail concurs.intespo@mmuncii.gov.ro.

_____

ARAD

Asistent social debutant
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Arad
Angajator: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Arad
Tip angajator: Instituții județene
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Arad
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională din Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de asistent social, gradul debutant S – 0,5 normă, studii superioare specializarea asistență socială.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 martie 2020, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
17 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
19 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad, str. Mucius Scaevola nr. 9, județul Arad, telefon 0257/214.570.

_____

BACĂU

Inspector de specialitate IIS (3 posturi)
Primăria Municipiului Bacău
Angajator: Primăria Municipiului Bacău
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Bacău (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Primăria Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul cabinetelor de medicină școlară, de inspector de specialitate, grad, profesional II, S (3 posturi) din cadrul Serviciului Tineret și Informare Cetățeni – Compartiment Dispecerat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, ramura de știință – științe administrative, psihologie, comunicare, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației;
vechime de minimum 1 an în specialitate;
cunoștințe operare PC – nivel mediu, abilități tehnologice specifice departamentului cu clienții;
cunoașterea unei limbi străine.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 martie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
16 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
20 martie 2020, (ora interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă): proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la Primăria Municipiului Bacău, str. Mărășești nr. 6, etaj 2, cam. 25, telefon 0372/348.125 și pe site-ul instituției – www.municipiulbacau.ro.

_____

Lucrător social asistent M
Unitatea Administrativ – Teritorială Coloneşti, judeţul Bacău
Angajator: Unitatea Administrativ – Teritorială Coloneşti, judeţul Bacău
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Bacău (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Unitatea Administrativ – Teritorială Coloneşti, judeţul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de lucrător social, treapta profesională asistent, studii medii din cadrul Compartimentului de protecție socială.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimum 12 luni în specialitate;
limba engleză – nivel A1;
experiența în domeniu constituie un avantaj.
Competențe solicitate:

bună cunoaștere a particularităților socio-educaționale;
competențe și aptitudini de organizare și control;
capacitatea de sinteză și analiză, spirit organizatoric, spirit analitic, lucru în echipă, spirit de evaluare;
lucrul în echipă, stabilirea rolului în echipă, desfășurarea/efectuarea lucrărilor împreună cu ceilalți membri ai echipei;
competențe și aptitudini de comunicare: capacitatea de a asculta și a interpreta dinamicile relaționale din interiorul echipei de lucru, capacitatea de a negocia, de a motiva și de gestionare a conflictelor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 martie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
10 martie 2020: proba scrisă;
12 martie 2020: proba practică/orală.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Coloneşti, judeţul Bacău, e-mail: comunacolonesti@yahoo.com, telefon 0234/287.600.

_____

BOTOȘANI

Manager
Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani
Angajator: Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, județul Botoșani
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Botoșani (vezi pe hartă)
Tipul postului: Nespecificat in M.O.
Nivelul postului: Funcții de conducere

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică în perioada 25.02.2020 –13.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu completările ulterioare și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.165/31.07.2018 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Botoșani, în acord cu prevederile Ordinului MS nr. 1520/22 decembrie 2016

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizică al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, va avea loc la sediul Sanatoriului din loc. Podriga com. Drăgușeni, jud. Botoșani, Biroul Directorului Medical, în perioada 25.02.2020-13.04.2020, desfășurându-se în două etape:

a). Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 31.03.2020 , etapă eliminatorie;

b). Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul sanatoriului pe baza temelor cadru, la data de 08.04.2020, ora 13.00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Data publicării:afișare sediu spital, publicare site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet a Ministerului Sănătății. 25.02.2020
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs 30.03.2020
Data verificării dosarelor de concurs 31.03.2020
Data afișării rezultatului selecției de dosare 31.03.2020
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor 01.04.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor 02.04.2020
Publicarea proiectelor de management 03.04.-07.04.2020
Data susținerii publice a proiectului de management 08.04.2020, ora 13.00
Data afișării rezultatului probei proiectului de management 08.04.2020
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul probei proiectului de management 09.04.2020
Data afișării rezultatului contestațiilor privind proba proiectului de management 13.04.2020
Data afișării rezultatelor finale ale concursului 13.04.2020
La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

cunosc limba română, scris și vorbit,
sunt absolvenţi ai unei instituții de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
nu sunt condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea,
sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
nu au împlinit vârsta de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere la concurs, purtând mențiunea „Pentru comisia de concurs – manager” se depune într-un plic sigilat la registratura Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, din loc. Podriga com. Drăgușeni, județul Botoșani până la data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, luni-joi, între orele 8.00-15.00, vineri orele 8.00-13.00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termenul de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copie certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae în format european;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazier judiciar;
h) adeverinţă din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţie pe proprie răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarația pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de concurs;
o) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Anexa nr. 1 la Anunț concurs.
Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga în data de 16.03.2020 între orele 8.00-12.00,sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Până la data de 06.04.2020 ora 13.00, pe adresa de e-mail secretariatsanatoriu@yahoo.com, mass-media precum și orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților, în legătură cu proiectul de management, cu precizarea numelui si prenumelui persoanei interesate.

Confirmarea de participare se va efectua de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înaintede data susținerii publice a proiectului de management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs.

Pe pagina web a Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga precum și la sediul unității, se vor afișa Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, Anunțul de participare cu Anexa nr. 1, Bibliografia de concurs și Temele cadru.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0231/514.714 interior 3121, și 0231/541.211.

_____

BRAȘOV

Asistent social
Direcția de Asistență Socială Făgăraș, judeţul Brașov
Angajator: Direcția de Asistență Socială Făgăraș, judeţul Brașov
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Brașov (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Direcția de Asistență Socială Făgăraș, judeţul Brașov organizează examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de asistent social – personal contractual din cadrul Biroului servicii, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile – Cantina de ajutor social.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în asistență socială;
avizul de exercitare a profesiei de asistent social;
vechime în muncă – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 martie 2020, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
17 martie 2020, ora 10.00 – proba practică – Cantina de ajutor social;
19 martie 2020, ora 10.00 – proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Făgăraș, judeţul Brașov, telefon: 0268/214.998.

_____

BUCUREȘTI

Îngrijitoare și referent de specialitate (5 posturi)
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti
Angajator: Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: București (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

1 post de îngrijitoare – Bloc Operator;
1 post de îngrijitoare – Cabinete de stomatologie de urgență (adulți și copii);
1 post de referent de specialitate III (economist) – Biroul Management al Calității Serviciilor Medicale;
1 post de referent de specialitate III (medic) – Biroul Management al Calității Serviciilor Medicale;
1 post de referent de specialitate III (jurist) – Biroul Management al Calității Serviciilor Medicale.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

îngrijitoare:
diplomă de absolvire a școlii generale;
concurs pentru ocuparea postului;
referent de specialitate III (economist):
diplomă de licență (studii superioare economice). 6 luni vechime în specialitate;
curs de pregătire în domeniul managementului calității serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătății, organizat de Școala Națională de Sănătate Publică sau de Autoritatea Națională pentru Calificări;
concurs pentru ocuparea postului;
referent de specialitate III (medic):
diplomă de licență (studii superioare medicale);
6 luni vechime în specialitate;
curs de pregătire în domeniul managementului calității serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătății, organizat de Școala Națională de Sănătate Publica sau de Autoritatea Națională pentru Calificări;
concurs pentru ocuparea postului.
referent de specialitate III (jurist):
diplomă de licență (studii superioare juridice);
6 luni vechime în specialitate;
curs de pregătire în domeniul managementului calității serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătății, organizat de Școala Națională de Sănătate Publică sau de Autoritatea Națională pentru Calificări;
concurs pentru ocuparea postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 martie 2020, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
23 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
30 martie 2020, ora 10:00: proba interviu/proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” din Bucureşti – Calea Plevnei nr. 17-21, sectorul 1, telefon 031.405.20.14.

_____

BUZĂU

Asistent medical și asistent social (7 posturi)
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Angajator: Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
Tip angajator: Instituții județene
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Buzău (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

asistent medical – Secţia – UPU – SMURD (2 posturi);
asistent medical debutant – Secţia – UPU – SMURD (4 posturi);
asistent social – Secţia – UPU-SMURD.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă / diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor absolvenților de liceu, sanitar în domeniul medicină generală;
certificat de membru privind exercitarea profesiei și adeverință de participare la concurs eliberate de OA.M.G.M.A.M.R.;
copie certificat de membru privind exercitarea profesiei și avizul anual pe anul 2020 eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R.;
cunoștințe operare PC;
vechime necesară – cel puțin 6 luni vechime ca asistent medical.
asistent medical debutant:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalarea studiilor absolvenților de liceu sanitar în domeniul medicină generală;
certificat de membru privind exercitarea profesiei și adeverință de participare la concurs eliberate de OA.M.G.M.A.M.R.;
copie certificat de membru privind exercitarea profesiei și avizul anual pe anul 2020 eliberate de O.A.M.G.M.A.M.R.;
cunoștințe operare PC.
asistent social:
diplomă de licență în specialitate;
6 luni vechime în specialitate;
cunoștințe operare PC, Word, Excel.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 martie 2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
24 martie 2020: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Str. Stadionului nr. 7, telefon: 0238/720.689, interior 166.

______

CLUJ

Asistent medical, asistent medical debutant PL (2 posturi)
Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Angajator: Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

asistent medical cu studii superioare în specialitatea nutriție și dietetică – la Blocul alimentar.
asistent medical debutant PL în specialitatea balneofizioterapie la Laborator Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical
nivelul studiilor – diplomă de licență în specialitate;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.
asistent medical debutant PL
nivelul studiilor – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 martie 2020, ora 09.00 proba scrisă;
11 martie 2020, ora 11.00 proba practică;
11 martie 2020, ora 12.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Mureşanu nr. 12-16, judeţul Cluj, telefon 0364/420.066.

_____

Îngrijitoare (4 posturi)
Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Angajator: Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitoare la Blocul de curățenie (4 posturi).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: școală generală;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2020, ora 09.00: proba practică;
18 martie 2020, ora 11.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Turda, str. Andrei Mureşanu nr. 12-16, judeţul Cluj, telefon 0364/420.066.

_____

CONSTANȚA

Îngrijitoare G
Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța
Angajator: Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Constanța (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Municipal Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare (G) – Ambulatoriu integrat, Cabinet O.R.L.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

școală generală;
nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 martie 2020, ora 13:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
16 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă la Pavilionul Administrativ;
18 martie 2020: proba interviu (ora şi locul se vor comunica ulterior).
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Mangalia din str. Carol Davila nr. 3, Județul Constanța, telefon 0241/752.260.

____

Coordonator personal de specialitate
Direcția Generală de Asistență Socială Constanța
Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială Constanța
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Constanța (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de conducere

Direcția Generală de Asistență Socială Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere, vacante, de coordonator personal de specialitate, din cadrul Cabinetului medical – Căminul pentru persoane vârstnice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale sanitare;
vechime minimum 5 ani ca asistent medical principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 martie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
18 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
20 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Constanţa, Str. Unirii nr. 104, telefon: 0341/180.112.

_____

GORJ

Asistent medical generalist debutant
Spitalul Municipal Motru, judeţul Gorj
Angajator: Spitalul Municipal Motru, judeţul Gorj
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Gorj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Municipal Motru, judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de asistent medical generalist debutant – Cabinetul Dermatovenerologie din Ambulatoriul Integrat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de absolvire a școlii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată sau diplomă de licență de asistent medical generalist;
diplomă de bacalaureat;
fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
23 martie 2020, ora 09.00: proba practică;
26 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Motru, str. Carol Davilla nr. 4, judeţul Gorj, telefon 0253.410.003, fax 0253.410.078, e-mail spitalmotru@yahoo.com.

_____

Administrator I M și asistent social debutant S
Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu Jiu, județul Gorj
Angajator: Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu Jiu, județul Gorj
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Gorj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu Jiu, județul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de execuție, de:

administrator I M – Centrul de Servicii Sociale Integrate – Centrul pentru Bătrâni Magnolia;
asistent social debutant S – Centrul de Servicii Sociale Integrate – Centrul pentru Bătrâni Magnolia.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator I M:
să fie absolvent de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă minimum 3 ani.
asistent social debutant S:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în asistență socială.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 martie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
24 martie 2020, ora 10.30: proba scrisă – Centrul de Servicii Sociale Integrate – Centrul pentru Bătrâni Magnolia, situat în Târgu Jiu, Str. Oltețului nr. 5 ;
26 martie 2020: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Publice de Protecţie Socială Târgu Jiu, bulevardul Constantin Brâncuşi nr. 3 P, județul Gorj, telefon 0253/216.494.

_____

HARGHITA

Asistență medicală comunitară
Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Judeţul Harghita
Angajator: Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Judeţul Harghita
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Harghita (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Judeţul Harghita, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de moașă la Serviciul public de asistență medicală comunitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de licență în specialitatea postului;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
6 luni vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

19 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, strada Piața Cetății nr. 1, județul Harghita, telefon 0266.315.120/ 114.

______

MARAMUREȘ
Asistent medical generalist, îngrijitoare de curățenie, muncitor calificat IV (8 posturi)
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” din Baia Mare, judeţul Maramureş
Angajator: Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” din Baia Mare, judeţul Maramureş
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Maramureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” din Baia Mare, judeţul Maramureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post asistent medical generalist;
• 6 posturi îngrijitoare de curățenie;
• 1 post muncitor calificat IV.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru asistent medical generalist:
studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare în specialitate;
certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2020;
6 luni vechime în specialitate.

• pentru îngrijitoare de curățenie:
studii generale;
curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă;
fără vechime.

• pentru muncitor calificat IV:
studii generale;
curs de calificare în meseria de fochist;
curs de calificare în meseria de electrician;
autorizație I.S.C.I.R. pentru fochist, clasa C (stagiu efectuat la zi);
fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 martie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
18 martie 2020, ora 09.00/10.00/11.00: proba scrisă;
23 martie 2020, ora 09.00/10.00/11.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea” din Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 34, judeţul Maramureş, telefon 0262/275.995, interior 114.

_____

Psiholog principal și asistent social principal (3 posturi)
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș
Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș
Tip angajator: Instituții județene
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Maramureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

psiholog principal – S – din cadrul C.P.A.S.T. Sighetu-Marmației – 1 post;
psiholog principal – S – din cadrul Complex de Servicii CPRU, CM și CZ Sighetu-Marmației – 1 post;
asistent social principal – S – din cadrul C.R.R.P.H. Sighet – 1 post.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
psiholog principal – S:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologic clinică;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani.
asistent social principal – S:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistență socială;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

02 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
11 martie 2020, ora 10:00, proba scrisă;
16 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecție a Copilului Maramureș din Baia Mare, str. Banatului nr. 1, telefon 0262/228.999, interior 27.

_____

MUREȘ

Asistent medical (PL)
Spitalul Orăşenesc „Dr. Vaier Russu“, Luduş, județul Mureș
Angajator: Spitalul Orăşenesc „Dr. Vaier Russu“, Luduş, județul Mureș
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul Orăşenesc „Dr. Vaier Russu“, Luduş, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical PL, la Compartimentul Primiri Urgențe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare;
certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R.;
adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 martie 2020, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
11 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
16 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Russu“, Luduș, județul Mureș, telefon 0265.411.889.

_____

Asistent social
Primăria Comuna Sângeorgiu de Mureş, județul Mureș
Angajator: Primăria Comuna Sângeorgiu de Mureş, județul Mureș
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Mureș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție

Primăria Comuna Sângeorgiu de Mureş, județul Mureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent social, cod COR 263501.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare în domeniul asistenței sociale;
experiență de minimum 5 ani în muncă;
experiență de minimum 3 ani în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 martie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor,
13 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă,
17 martie 2020, ora 10.00 – proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obţin la sediul Comunei Sângeorgiu de Mureş, str. Petki David nr. 130, Sângeorgiu de Mureş, telefon 0265 318 026, int. 336.

_____

NEAMȚ

Îngrijitor la domiciliu
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ
Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Neamț (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor la domiciliu în cadrul Centrului de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

candidații trebuie să dețină certificat de calificare profesională în profesia de îngrijitor bătrâni la domiciliu;
studii medii;
vechime în muncă – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 martie 2020, ora 16.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 martie 2020, proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 5, telefon: 0233/622.968, 0786/550.031.

_____

PRAHOVA

Asistent medical generalist PL (2 posturi)
Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova
Angajator: Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Prahova (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical generalist – studii P.L. (2 posturi) – la Ambulatoriul Integrat al spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii P.L.;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.
Taxa concurs este 50 lei.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 martie 2020, ora 16,30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
18 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
25 martie 2020, ora 10.00 – proba practică/interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Urlaţi, judeţul Prahova, telefon 0244/272.527 sau 0723/182.966.

_____

Asistent medical generalist PL
Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova
Angajator: Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Prahova (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical generalist – studii P.L. – Secția Medicină Internă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii P.L.;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.
Taxa concurs este 50 lei.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 martie 2020, ora 16,30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
10 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
17 martie 2020, ora 10.00 – proba practică/interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Urlaţi, judeţul Prahova, telefon 0244/272.527 sau 0723/182.966.

____

Îngrijitoare
Spitalul Orășenesc Sinaia, Judeţul Prahova
Angajator: Spitalul Orășenesc Sinaia, Judeţul Prahova
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Prahova (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Orășenesc Sinaia, cu sediul în Sinaia, Str. Spitalului nr. 2, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractual vacante de îngrijitoare la Secția Pediatrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

minim studii generale;
dovada finalizării unui curs de igienă/mscrierii la im curs de igienă;
certificat de integritate comportamentală;
nu se solicită condiții de vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 martie 2020, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
18 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
24 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
30 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Sinaia, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Prahova, telefon: 0244/311.951, interior 27.

____

Manager de spital
Spitalul Municipal Ploiești
Angajator: Spitalul Municipal Ploiești
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Prahova (vezi pe hartă)
Tipul postului: Nespecificat in M.O.
Nivelul postului: Funcții de conducere

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Municipiului Ploiești, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 3154/2019 și Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 13701/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la dispoziția nr.3154/2019,

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager de spital – persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr. 59, în perioada 30.01.-19.03.2020, desfășurându-se în două etape

Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în prezentul anunț, etapă ce va avea loc în data de 03.03.2020 ora 11– etapa eliminatorie.
Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 12.03.2020 ora 10.
Calendarul de desfășurare a concursului este

Vizitarea spitalului de către candidații interesați 13.02.2020, în intervalul 11-14,
Depunerea dosarelor de înscriere perioada 30.01.2020-02.03.2020,
Termen limită de înscriere a candidaților 02.03.2020, ora 14
Verificarea dosarelor candidaților 03.03.2020, ora 11,
Afișarea listei candidaților admiși și respinși 03.03.2020, ora 14,
Depunerea contestațiilor față de rezultatele verificării dosarelor până pe data 04.03.2020, ora 14,
Soluționarea și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor – 05.03.2020, între orele 10-14,
Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși 06.03.2020,
Susținerea publică a proiectului de management (care va avea loc la sediul unității din str. Ana Ipătescu, nr. 59, Sala de ședințe) 12.03.2020, orele 10,
Afișarea rezultatelor 12.03.2020, orele 15,
Depunerea contestațiilor – în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor 13.03.2020, ora 15,
Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor – în termen de 48 ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor 17.03.2020, ora 15.
La concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Municipal Ploiești pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulament ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Municipal Ploiești din str. Ana Ipătescu, nr. 59, la compartiment RUNOS până la data de 02.03.2020, ora 14.

Mass-media și persoanele interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail runos_municipal@yahoo.com în perioada 09.03-10.03.2020 ora 14 cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări.

Participarea persoanelor interesate se va face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul Spitalului Municipal Ploiești (www.spitalulmunicipalploiesti.ro), precum și la sediul unității se află afișate:

Anunțul de concurs și calendarul de desfășurare a concursului
Regulamentul de orgnizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Municipiului Ploiești, aprobat prin prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 3154/2019 și Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 13701/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la dispoziția nr. 3154/29.10.2019.
Bibliografia de concurs și temele-cadru pentru proiectul de management
Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0244/523.904, int. 156, luni-vineri până la ora 15,30, e-mail: runos_municipal@yahoo.com.

_____

SĂLAJ

Asistent social debutant I
Primăria Comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj
Angajator: Primăria Comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție publică
Județ: Sălaj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Primăria Comunei Someş-Odorhei, judeţul Sălaj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie vacante, de asistent social, clasa I,grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

nivelul studiilor – studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, specializarea asistență socială;
aviz de exercitare a profesiei dc asistent social;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
26 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Someş-Odorhei, cu sediul în comuna Someş-Odorhei nr. 234, judeţul Sălaj, telefon 0260/654.656.

_____

SIBIU

Asistent medical generalist PL
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Angajator: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Sibiu (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante, de asistent medical generalist PL din cadrul Dispensarului TBC.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

specialitatea – asistent medical generalist;
certificat O.A.M.G.M.A.M.R. în termen de valabilitate;
minimum doi ani vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
30 martie 2020, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu din Aleea Filozofilor nr. 3-5, telefon: 0269/210.979, interior 115, fax 0269/230.212.

_____

TIMIȘ

Asistent social debutant
Primăria Comunei Sânandrei, județul Timiș
Angajator: Primăria Comunei Sânandrei, județul Timiș
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Timiș (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Primăria Comunei Sânandrei, județul Timiș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent social debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – superioare absolvite cu diplomă de licență în asistență socială;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

17 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
20 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Simandre, str. Tineretului nr.70, Judeţul Timiş, tel. 0256.383.500.

_____

VASLUI

Asistent medical, asistent medical debutant și registrator medical
Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui
Angajator: Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Vaslui (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi, judeţul Vaslui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

asistent medical în Secția A.T.I. – 1 post, normă întreagă, perioadă determinată 09.01.2020 – 01.11.2021;
asistent medical debutant în Compartiment Pediatrie – 1 post, normă întreagă, perioadă determinată 27.067019 – 27.057021;
registrator medical în Serviciu statistică și evaluare medicală – 1 post normă întreagă, perioadă determinată 01.02.2020 – 01.02.2022.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru postul de asistent medical PL:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
minimum 6 luni vechime în meseria de asistent medical;
certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
cunoștințe de lucru pe calculator.
pentru postul de asistent medical debutant PL:
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 – 1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
certificat de liberă practică O.A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul în curs cu asigurare malpraxis valabilă;
cunoștințe de lucru pe calculator.
pentru postul de registrator medical:
diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
6 hmi vechime în activitate;
cunoștințe solide utilizare FC;
cunoștințe solide Microsoft Word și Excel;
cunoașterea sistemului informatic InfoWorld constituie un avantaj.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 martie 2020, data limită pentru depunerea dosarelor;
11 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă și/ sau practică;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huşi, Str. 1 Decembrie nr. 40, judeţul Vaslui, telefon 0235/481.081, interior 104.

Peste 160 de programe de formare profesională vor începe în luna martie, la nivel naţional
Locuri de munca 21 Februarie 2024, 15:32

Peste 160 de programe de formare profesională vor începe în luna martie, la nivel naţional

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza în luna martie 163 de programe de formare profesională pentru...

Peste 160 de programe de formare profesională vor începe în luna martie, la nivel naţional
Judeţul Gorj are cea mai mică rată a şomajului din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Locuri de munca 15 Februarie 2024, 16:08

Judeţul Gorj are cea mai mică rată a şomajului din Regiunea Sud-Vest Oltenia

Judeţul Gorj are cea mai mică rată a şomajului din Regiunea Sud-Vest Oltenia, cu un procent de 3,23%, a anunţat, joi,...

Judeţul Gorj are cea mai mică rată a şomajului din Regiunea Sud-Vest Oltenia
Peste 43.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional şi în reţeaua EURES
Locuri de munca 07 Februarie 2024, 16:17

Peste 43.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional şi în reţeaua EURES

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru...

Peste 43.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional şi în reţeaua EURES
Ajutor ANOFM pentru încadrarea în muncă a șomerilor din categorii vulnerabile
Locuri de munca 02 Februarie 2024, 22:17

Ajutor ANOFM pentru încadrarea în muncă a șomerilor din categorii vulnerabile

Agenții economici, prin convenții încheiate cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), pot beneficia de...

Ajutor ANOFM pentru încadrarea în muncă a șomerilor din categorii vulnerabile
1.500 de persoane din Buzău au rămas fără beneficii financiare după ce au refuzat un loc de muncă
Locuri de munca 30 Ianuarie 2024, 12:13

1.500 de persoane din Buzău au rămas fără beneficii financiare după ce au refuzat un loc de muncă

Aproximativ 1.500 de persoane care au refuzat anul trecut un loc de muncă sau participarea la cursuri de formare profesională...

1.500 de persoane din Buzău au rămas fără beneficii financiare după ce au refuzat un loc de muncă
Criza din agricultură, adâncită de lipsa forţei de muncă
Locuri de munca 17 Ianuarie 2024, 11:44

Criza din agricultură, adâncită de lipsa forţei de muncă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Buzău atrage atenţia cu privire la adâncirea crizei de personal în...

Criza din agricultură, adâncită de lipsa forţei de muncă
Aproape 50.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național
Locuri de munca 16 Ianuarie 2024, 18:33

Aproape 50.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național

Este vorba despre joburi în toate domeniile și calificările, inclusiv pentru persoanele cu studii superioare, precum inginer,...

Aproape 50.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național
Cursuri de calificare pentru agricultori la Direcția Agricolă Caraș Severin
Locuri de munca 11 Ianuarie 2024, 16:55

Cursuri de calificare pentru agricultori la Direcția Agricolă Caraș Severin

Cursurile se adresează producătorilor agricoli care doresc să obțină certificate de calificare profesională, precum și...

Cursuri de calificare pentru agricultori la Direcția Agricolă Caraș Severin